tel. 32 256 10 40 tel. 32 781 77 81 mail: biuro@lingua-house.pl adres: Katowice, ul. Gliwicka 12
32 256 10 40

Napisz, a my oddzwonimy!

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych »

Newsletter
Zostaw swojego maila a wyślemy Ci e-booka o najskuteczniejszych sposobach nauki języków obcych.

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

Zasady Przeprowadzania Egzaminów GOETHE-ZERTIFIKAT C1 Stan na dz. 1 kwietnia 2013 r.

Zasady Przeprowadzania Egzaminów GOETHE- ZERTIFIKAT C1 stanowią część Regulaminu Egzaminów
Goethe-Institut w jego aktualnym brzmieniu. Podmiotem odpowiedzialnym w odniesieniu do egzaminu
GOETHE-ZERTIFIKAT C1 jest Goethe-Institut. Egzamin  przeprowadzany i oceniany jest na całym świecie wedługjednolitych kryteriów w centrach egzaminacyjnych, o których mowa w § 2 Regulaminu Egzaminów.
Egzamin ten poświadcza osiągnięcie piątego poziomu – C1 – w sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a tym samym umiejętność porozumiewania się na poziomie biegłości.

§ 1
Opis egzaminów - więcej>>

§ 1.1
Części egzaminów
Egzamin GOETHE-ZERTIFIKAT C1 składa się z następujących obowiązkowych części:

  • pisemnego egzaminu grupowego,
  • ustnego egzaminu przeprowadzanego w parach lub indywidualnie.

§ 1.2
Materiały egzaminacyjne
Na materiały egzaminacyjne składają się arkusze egzaminacyjne wraz z arkuszami odpowiedzi (Czytanie,Słuchanie, Pisanie), materiały dla egzaminatorów zarkuszami Pisanie-Ocena, Mówienie-Ocena, Pisanie-Wynik, Mówienie-Wynik oraz arkusza Wynik końcowy oraz nośniki dźwięku.
Arkusze egzaminacyjne zawierają zadania dla zdających:
 Teksty i zadania do części egzaminu CZYTANIE (zadania1 – 3);
 Zadania do części egzaminu SŁUCHANIE (zadania 1 i 2);
 Teksty i zadania do części egzaminu PISANIE (zadania 1i 2);
 Teksty i zdjęcia do części egzaminu MÓWIENIE (zadania1 i 2).

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

Na arkusze odpowiedzi zdający nanoszą rozwiązania wzgl. napisany przez siebie tekst. W razie potrzeby zdający otrzymują od centrum egzaminacyjnego ostemplowane arkusze papieru z przeznaczeniem na brudnopis.
Materiały dla egzaminatorów zawierają
 rozwiązania wzgl. propozycje rozwiązań;
 transkrypcję tekstów do słuchania;
 instrukcje dotyczące oceny części pisemnych egzaminu;
 instrukcje dotyczące przeprowadzenia i oceny egzaminuustnego.
Egzaminatorzy wpisują do arkuszy odpowiedzi Czytanie i Słuchanie wzgl. do arkuszy Pisanie-Ocena i Mówienie- Ocena swoją ocenę. Wyniki przenoszone są na arkusze Pisanie-Wynik i Mówienie-Wynik. Na arkuszu Wynik Końcowy podaje się łącznie wyniki wszystkich części egzaminu. Nośniki dźwięku zawierają teksty do części egzaminu SŁUCHANIE oraz wszystkie instrukcje i informacje.

§ 1.3
Zestawy egzaminacyjne
Materiały do egzaminu pisemnego połączone są w zestawy egzaminacyjne. Niezależnie od tego także materiały do części MÓWIENIE tworzą zestawy egzaminacyjne. Zestawy egzaminacyjne do egzaminu ustnego i pisemnego mogą być łączone ze sobą w dowolny sposób.

§ 1.4
Organizacja czasu
Egzamin pisemny odbywa się z reguły przed ustnym. Jeżeli egzamin ustny i pisemny nie odbywają się tego samego dnia, to przedział czasowy pomiędzy nimi nie może przekraczać 14 dni.
Egzamin pisemny trwa bez przerw łącznie 190 min.:
Część egzaminu
CZYTANIE
SŁUCHANIE
PISANIE
Łącznie Czas trwania
70 min.
ok. 40 min.
80 min.
190 min.

Część MÓWIENIE przeprowadzana jest z reguły w parach, w wyjątkowych przypadkach możliwe jest także
przeprowadzenie egzaminu indywidualnego. Egzamin ustny w parach trwa ok. 15 min., egzamin indywidualny – ok. 10 min. Zarówno w przypadku egzaminu w parach, jak i egzaminu zdawanego przez jedną osobę na przygotowanie się części MÓWIENIE zdający otrzymują 15 min.
W przypadku uczestników wymagających specjalnych warunków, czas poszczególnych części egzaminu może zostać wydłużony. Szczegółowe informacje znajdują się w  Aneksie do zasad przeprowadzania egzaminów: Uczestnicy wymagający specjalnych warunków (osoby
niepełnosprawne fizycznie).

§ 1.5
Protokół przeprowadzenia egzaminu
Z przebiegu egzaminu sporządzany jest protokół, w którym odnotowuje się szczególne zdarzenia podczas egzaminu.Jest on archiwizowany razem z wynikami egzaminu.

§ 2
Egzamin pisemny
Zaleca się następującą kolejność części egzaminu pisemnego: CZYTANIE – SŁUCHANIE – PISANIE. Ze
względów organizacyjnych kolejność części egzaminu pisemnego może zostać zmieniona przez centrum
egzaminacyjne. Po zakończeniu każdej z części egzaminu pisemnego należy zarządzić przerwę nie krótszą niż 10 min. więcej>>

§ 2.1
Przygotowanie
Przed terminem egzaminu Koordynator ds. egzaminów, dopełniając wymogu dochowania tajemnicy, przygotowuje materiały egzaminacyjne. Czynności te obejmują także ponowną kontrolę treści.

§ 2.2
Przebieg egzaminu
Przed rozpoczęciem egzaminu wszyscy zdający potwierdzają swoją tożsamość legitymując się. Następnie osoba nadzorująca przebieg egzaminu udziela wszystkich niezbędnych instrukcji w sprawach organizacyjnych.

Przed rozpoczęciem poszczególnych części egzaminu zdającym wydawane są właściwe do tej części arkusze egzaminacyjne oraz arkusze odpowiedzi, a także w razie potrzeby ostemplowany papier do pisania na brudno. Zdający wpisują w arkuszu odpowiedzi oraz na brudnopisach wszystkie niezbędne dane; dopiero po wykonaniu tej czynności rozpoczyna się właściwy czas
trwania egzaminu. Arkusze egzaminacyjne do poszczególnych części egzaminów wydawane są bez komentarza;
realizacja wszystkich zadań wyjaśniona jest na arkuszach egzaminacyjnych. Na zakończenie poszczególnych części egzaminu wszystkie materiały, także brudnopisy, są zbierane przez osobę nadzorującą przebieg egzaminu. Osoba nadzorująca przebieg egzaminu oznajmia w odpowiedniej formie początek i koniec czasu egzaminu.
W przypadku egzaminu pisemnego obowiązuje następujący tok postępowania:
1.Egzamin rozpoczyna się z reguły od części CZYTANIE.
Zdający zaznaczają wzgl. zapisują odpowiedzi
bezpośrednio na arkuszach odpowiedzi

Czytanie.

Jeżeli zdający zaznaczali odpowiedzi na arkuszach egzaminacyjnych, powinni zaplanować na przeniesienie rozwiązań na arkusz odpowiedzi Czytanie ok. 5 min. w ramach czasu egzaminu.

2. Po przerwie przeprowadza się drugą część egzaminu pisemnego (z reguły SŁUCHANIE). Osoba sprawująca nadzór nad przebiegiem egzaminu uruchamia urządzenie odtwarzające teksty z nośnika. Zdający najpierw zaznaczają wzgl. zapisują rozwiązania na arkuszach egzaminacyjnych, po czym na zakończenie przenoszą je na arkusze odpowiedzi Słuchanie. Na przeniesienie rozwiązań na arkusze odpowiedzi zdający mają w ramach czasu egzaminu ok. 5 min.
3.Po przerwie zdający realizują trzecią część egzaminu pisemnego (z reguły PISANIE).
Otrzymują najpierw arkusze egzaminacyjne z tematami do zadania 1, dokonują wyboru, po czym otrzymują arkusze egzaminacyjne z wybranym tematem (zadanie
1/temat 1 lub zadanie 1/temat 2).
Po wyborze tematu zaczyna się czas egzaminu; zmiana tematu nie jest już możliwa. Tekst do zadania 1 zdający zapisują bezpośrednio na arkuszu odpowiedzi Pisanie.

§ 3
Część egzaminu MÓWIENIE
Zadanie 1 egzaminu MÓWIENIE trwa ok. 3 min. dla każdego ze zdających; zadanie 2 trwa ok. 6 min. Rozmowa wstępna i przedstawienie się egzaminatorów trwają w sumie ok. 3 min. więcej>>
 

§ 3.1
Organizacja
Egzamin odbywa się w odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu. Stoły i miejsca do siedzenia ustawione są w taki sposób, aby stworzyć przyjazną atmosferę. Tak jak w przypadku egzaminu pisemnego, przed rozpoczęciem egzaminu ustnego należy dokonać jednoznacznego sprawdzenia tożsamości zdających, w razie potrzeby również w trakcie egzaminu ustnego.

§ 3.2
Przygotowanie
Przygotowanie do egzaminu ustnego odbywa się w odpowiednim do tego celu pomieszczeniu. Osoba
sprawująca nadzór wydaje zdającym bez komentarza arkusze egzaminacyjne do części MÓWIENIE; wszystkie zadania do wykonania zapisane są na arkuszach egzaminacyjnych. Na notatki zdający otrzymują ostemplowane arkusze brudnopisu. Podczas egzaminu ustnego zdający mogą posługiwać się
notatkami w formie haseł, które sporządzili w ramach czasu na przygotowanie się.

§ 3.3
Przebieg
Część MÓWIENIE przeprowadza dwóch egzaminatorów. Jeden z nich steruje przebiegiem części MÓWIENIE. Obydwaj egzaminatorzy robią notatki i dokonują oceny odpowiedzi kandydatów niezależnie od siebie.

W przypadku części MÓWIENIE obowiązuje następującytok postępowania:
Na początku egzaminu egzaminatorzy witają zdających i przedstawiają się pokrótce. Następnie zdający proszeni są o przedstawienie się. Przez rozpoczęciem każdej z części egzaminu egzaminatorzy wyjaśniają pokrótce zadanie. Ponadto wskazują, który zdający zaczyna.
1.Realizując zadanie 1 zdający kolejno wygłaszają swoją opinię na zadany temat. Dyskusji nie przeprowadza się.
2.W zadaniu 2 temat i cel rozmowy między zdającymi wyznaczone są przez wytyczne zawarte na arkuszu
egzaminacyjnym; konkretną podstawą rozmowy jest lista prezentująca różne możliwości, spośród których
należy dokonać wyboru. Podczas egzaminu przeprowadzanego indywidualnie partnerem do
rozmowy dla zdającego jest jeden z egzaminatorów. Po zakończeniu egzaminu zbierane są wszystkie
materiały, także brudnopisy.

§ 4
Ocena egzaminu pisemnego Ocena poszczególnych części egzaminu pisemnego odbywa
się w centrum egzaminacyjnym lub w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach służbowych. Oceny dokonują każdorazowo dwie osoby niezależnie od siebie. O wynikach egzaminu pisemnego nie informuje się egzaminatorów przeprowadzających egzamin ustny. więcej>>

§ 4.1
CZYTANIE
Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w części CZYTANIE wynosi 25. Odpowiedzi ocenia się przyznając jedynie przewidzianą ilość punktów, za poszczególną odpowiedź 1 punkt lub 0 punktów. W celu obliczenia wyniku końcowego punkty przyznane w zadaniu 3 dzieli się przez 2, po czym dodaje się do siebie punkty uzyskane w zadaniach 1, 2, i 3. Uzyskana ilość punktów odnotowywana jest na arkuszu odpowiedzi Czytanie, który podpisują obie osoby oceniające.

§ 4.2 SŁUCHANIE
Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w części SŁUCHANIE wynosi 25. Odpowiedzi ocenia się przyznając jedynie przewidzianą ilość punktów, za poszczególną odpowiedź 1 punkt lub 0 punktów. W celu obliczenia wyniku końcowego punkty przyznane w zadaniu 2 mnoży się przez 1,5; następnie dodaje do siebie punkty uzyskane w zadaniach 1 i 2. Połówek punktów nie zaokrągla się. Uzyskana ilość punktów odnotowywana jest na arkuszu odpowiedzi Słuchanie, który podpisują obie osoby
oceniające.

§ 4.3 PISANIE
Zadania w części PISANIE oceniane są osobno przez dwie osoby. Oceny nanoszone są na arkusz Pisanie-Ocena i w razie konieczności opatrywane komentarzem. W celu obliczenia wyniku końcowego punkty uzyskane w zadaniu 1 i 2 dodaje się do siebie. Połówek punktów nie zaokrągla
się.Uzyskana ilość punktów nanoszona jest na arkuszu odpowiedzi Pisanie-Wynik, który podpisuje jeden z oceniających.

§ 4.3.1 PISANIE, zadanie 1
Ocena zadania 1 odbywa się według ustalonych kryteriów (patrz. Zestaw próbny, część Materiały dla egzaminatorów). Przyznaje się jedynie przewidzianą ilość punktów dla
danego kryterium; nie dopuszcza się stosowania wartości pośrednich.
Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w zadaniu 1 wynosi 20. Ocenie podlega jedynie tekst „na czysto” znajdujący się na arkuszu odpowiedzi Pisanie. W przypadku różnic w ocenie pierwszego i drugiego oceniającego ustalają oni ilość punktów dla każdego kryterium w drodze porozumienia. Jeśli osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, decyzję podejmuje Koordynator ds. egzaminów. Przed podjęciem decyzji może on zlecić dokonanie kolejnej oceny pracy przez inną osobę. W celu obliczenia wyniku zadania 1 sumuje się przyznane punkty. Uzyskana ilość punktów odnotowywana jest na
arkuszu Pisanie-Wynik, który podpisuje jedna z osób oceniających.

§ 4.3.2 PISANIE, zadanie 2
Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w zadaniu 2 wynosi 5. Odpowiedzi ocenia się przyznając jedynie przewidzianą ilość punktów, za poszczególną odpowiedź 0,5 punktu lub 0 punktów. Jeżeli zdający poda kilka odpowiedzi, oceniana jest jedynie pierwsza z nich.
W przypadku różnic w ocenie pierwszego i drugiego oceniającego ustalają oni ilość punktów w drodze
porozumienia. Jeśli osiągnięcie porozumienia nie jest możliwe, decyzję podejmuje Koordynator ds. egzaminów. W celu obliczenia wyniku zadania 2 sumuje się przyznane punkty. Połówek punktów nie zaokrągla się. Uzyskana ilość punktów odnotowywana jest na arkuszu Pisanie-Wynik, który podpisuje jedna z osób oceniających.

§ 5
Ocena części MÓWIENIE więcej>>

Zadania w części MÓWIENIE oceniane są osobno przez dwóch egzaminatorów. Ocena odbywa się na podstawie ustalonych kryteriów (patrz Zestaw próbny, część Materiały dla egzaminatorów). Przyznaje się jedynie przewidzianą dla danego kryterium ilość punktów; nie dopuszcza się stosowania wartości
pośrednich. Maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać w części MÓWIENIE wynosi 25, po 12,5 punktu za zadnie 1 i 2. Rozmowa wstępna i przedstawienie się zdających nie podlegają ocenie. Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu ustnego egzaminatorzy porównują swoje oceny i w odniesieniu do każdego kryterium ustalają wspólnie uzyskane ilości punktów. Jeżeli egzaminatorzy nie mogą się porozumieć co do oceny, w przypadku mniejszych rozbieżności wyciągana jest średnia arytmetyczna. Jeśli oceny obu egzaminatorów odbiegają od siebie znacząco, decyzję podejmuje Koordynator ds. egzaminów. W celu ustalenia wyniku końcowego sumuje się punkty przyznane w zadaniu 1 i 2 i zaokrągla się je do połówek punktów. Uzyskana ilość punktów odnotowywana jest na arkuszu Mówienie-Wynik, który podpisują obie osoby oceniające podając swój numer egzaminatora.

§ 6
Wynik końcowy
Wyniki poszczególnych części egzaminu pisemnego i wynik części MÓWIENIE – także w przypadku niezdania egzaminu – zapisuje się w formularzu Wynik końcowy. Formularz Wynik końcowy podpisują dwaj egzaminatorzy podając swój numer egzaminatora. więcej>>

§ 6.1
Obliczanie łącznej liczby punktów W celu ustalenia łącznej liczby punktów sumuje się ilość
punktów uzyskanych w poszczególnych częściach. Punktów nie zaokrągla się ani w górę ani w dół, także w przypadku wartości granicznych między dwoma ocenami.

§ 6.2
Punkty i oceny

Odpowiedzi na zadania egzaminacyjne dokumentowane są w formie punktów i ocen. W odniesieniu do całości egzaminu obowiązują następujące przedziały punktów i oceny:
Punkty
Oceny
100–90
bardzo dobra
89,5–80
dobra
79,5–70
dostateczna
69,5–60
dopuszczająca
59,5–0
niedostateczna

§ 6.3
Zdanie egzaminu
Maksymalna liczba punktów, którą można osiągnąć, wynosi100 – 75 punktów w ramach egzaminu pisemnego oraz 25 punktów w ramach egzaminu ustnego.
Egzamin uważany jest za zdany, jeżeli kandydat uzyska ogółem przynajmniej 60 punktów (60 % maksymalnej liczby punktów) i przystąpił do wszystkich części egzaminu. Z tego przynajmniej 45 punktów musi przypadać na egzamin pisemny i przynajmniej 15 punktów na egzamin ustny. W innym wypadku cały egzamin uważa się za niezdany.

§ 7
Powtórne przystąpienie do egzaminu i certyfikacja egzaminu Zastosowanie znajdują § 15 i § 16 Regulaminu Egzaminów.
 
§ 8
Postanowienia końcowe więcej>>
Niniejsze Zasady Przeprowadzania Egzaminów wchodzą w życie z dn. 01 kwietnia 2013 r. i obowiązują po raz pierwszy w przypadku zdających, których egzamin odbywa się po dniu 1 kwietnia 2013 r. W przypadku różnic między poszczególnymi wersjami językowymi Zasad Przeprowadzania Egzaminów obowiązuje brzmienie tekstu niemieckiego.

 

 

 

Informacje i zapisy

Sekretariat Lingua House
Katowice ul. Gliwicka 12/11

Sekretariat Coaching & Training House
Katowice ul. Gliwicka 12/11

telefon Telefon: 32 781 77 81 telefon 2 Telefon: 32 256 10 40
email icon E-mail: biuro@lingua-house.pl email E-mail: info@coaching-house.pl

 

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.