tel. 32 256 10 40 tel. 32 781 77 81 mail: biuro@lingua-house.pl adres: Katowice, ul. Gliwicka 12
32 256 10 40

Napisz, a my oddzwonimy!

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych »

Newsletter
Zostaw swojego maila a wyślemy Ci e-booka o najskuteczniejszych sposobach nauki języków obcych.

REGULAMIN EGZAMINÓW

PRÜFUNGSORDNUNG

REGULAMIN EGZAMINÓW

Egzaminy Goethe-Institut zostały opracowane jako potwierdzenie znajomości języka niemieckiego jako języka obcego (Deutsch als Fremdsprache) lub jako drugiego języka (Deutsch als Zweitsprache). Przeprowadzane i oceniane są według jednolitych zasad przez Ośrodki Egzaminacyjne wymienione w §2 niniejszego Regulaminu.

§ 1
Podstawowe regulacje dot. egzaminów Niniejszy Regulamin Egzaminów obowiązuje w odniesieniu
do wszystkich egzaminów Goethe-Institut wymienionych w §3. Zawsze obowiązuje aktualne brzmienie Regulaminu.

Goethe-Institut publikuje do każdego z egzaminów próbny zestaw egzaminacyjny, który dostępny jest w Internecie dla wszystkich osób zainteresowanych danym egzaminem. Obowiązuje ostatnia opublikowana wersja zestawu egzaminacyjnego. We wspomnianych próbnych zestawach egzaminacyjnych format, treść i ocena egzaminu przedstawione są w sposób wiążący. Szczegółowe informacje na temat egzaminów zawarte są w Zasadach Przeprowadzania Egzaminów publikowanych dla poszczególnych poziomów w aktualnym brzmieniu w Internecie. Zasady Przeprowadzania Egzaminów dla każdego poziomu są prawnie wiążące.
§ 2
Ośrodki egzaminacyjne Goethe-Institut
 Egzaminy Goethe-Institut przeprowadzane są przez
placówki Goethe-Institut w Niemczech i za granicą, Centra Goethe-Institut za granicą, oraz przez Licencjonowane Centra Egzaminacyjne Goethe-Institut w Niemczech i za granicą.
§ 3
Warunki uczestnictwa
Do egzaminów Goethe-Institut mogą podchodzić wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wiek i posiadanie niemieckiego obywatelstwa. W zależności od wieku zdających zaleca się:
Egzaminy dla młodzieży (od 10 lat):
 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH 2
Egzamin dla młodzieży (od 12 lat):
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1: ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR JUGENDLICHE (do 31.07.2013)
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1 (od 01.05.2013 w wybranych centrach egzaminacyjnych, od 01.08.2013 na całym świecie)
Egzaminy dla dorosłych (od 16 lat):
 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: START DEUTSCH 2
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1: ZERTIFIKAT DEUTSCH (do 31.07.2013)
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1 (od 01.05.2013 w wybranych centrach egzaminacyjnych, od 01.08.2013 na całym świecie)
 GOETHE-ZERTIFIKAT B2
 GOETHE-ZERTIFIKAT C1 Egzaminy dla dorosłych (od 18 lat):
 ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF
 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES
SPRACHDIPLOM
Zdającym, którzy podeszli do egzaminu przed osiągnięciem zalecanego wieku lub w sposób znaczny odbiegali od zalecanego wieku, nie przysługuje prawo do odwołania od wyniku egzaminu ze względu na wiek np. z powodu nieodpowiadającej ich wiekowi treści tematów egzaminacyjnych itp. Udział w egzaminie nie jest uzależniony ani od uczestnictwa w określonym kursie językowym, ani od uprzedniego uzyskania certyfikatu na poziomie poprzedzającym egzamin. Moduły egzaminu, które można zdawać pojedynczo lub w różnych zestawieniach, nazywane są dalej egzaminem lub częścią egzaminu. Szczegółowe informacje na ich temat zawierają Zasady Przeprowadzania Egzaminu dla danego poziomu.
§ 4
Zgłoszenia do egzaminu
Przed zgłoszeniem do egzaminu osoby zainteresowane mają wystarczająca możliwość zasięgnięcia informacji w ośrodku egzaminacyjnym lub za pośrednictwem Internetu co do wymagań egzaminacyjnych, Regulaminu Egzaminów, Zasad Przeprowadzania Egzaminów dla danego poziomu oraz ogłoszeniu wyników egzaminu.
Formularze zgłoszeniowe osoby zainteresowane otrzymają w ośrodku egzaminacyjnym właściwym dla danej miejscowości lub za pośrednictwem Internetu. Uwzględniane będą jedynie te zgłoszenia, które zostaną złożone w odpowiedniej formie i z dochowaniem terminu zgłoszeń we właściwym dla danego kandydata ośrodku egzaminacyjnym. Dokonując zgłoszenia zdający (a w przypadku nieletnich osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej) potwierdzają, iż zaznajomili się z obowiązującym Regulaminem Egzaminów oraz z Zasadami Przeprowadzania Egzaminów na danym poziomie i akceptują je. Regulamin Egzaminów i Zasady Przeprowadzania Egzaminów dla poszczególnych poziomów dostępne są w ich aktualnym brzmieniu w Internecie. Zdający (a w przypadku nieletnich osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej) wyrażają zgodę na udostępnienie organizatorom, osobom sprawującym nadzór podczas egzaminu, egzaminatorom i osobom oceniającym prace egzaminacyjne swoich danych osobowych niezbędnych do wystawienia certyfikatu, a także zgadzają się na przekazanie danych niezbędnych w celu archiwizacji (por. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych) Centrali Goethe-Institut w Niemczech. W przypadku zdających, którzy dla uczestnictwa w egzaminie potrzebują specjalnych warunków, możliwe są odrębne regulacje, o ile konieczność stworzenia takich
warunków zostanie odpowiednio udokumentowana podczas zgłoszenia na egzamin. Por. : Aneks do Zasad Przeprowadzania Egzaminów: Zdający wymagający specjalnych warunków (osoby niepełnosprawne fizycznie).
§ 5
Terminy
Ośrodek egzaminacyjny ustala miejsce i czas dokonywania zgłoszeń na egzamin oraz egzaminu. W przypadku egzaminów, których nie można zdawać w formie odrębnych modułów, część ustna i pisemna egzaminu przeprowadzane są z reguły w okresie 14 dni.
§ 6
Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu
§ 6.1 O dopuszczeniu do egzaminu decyduje ośrodek egzaminacyjny. Osoba zainteresowana egzaminem
informowana jest o dopuszczeniu do egzaminu z podaniem dnia i miejsca jego przeprowadzenia. Zgłoszenia na egzamin mogą być uwzględniane jedynie w przypadku wystarczającej ilości miejsc. Decyduje o tym z reguły kolejność zgłaszania się zainteresowanych egzaminem. Roszczenie o udział w egzaminie powstaje dopiero z chwilą otrzymania pisemnego potwierdzenia. Osoby, które nie
zostały dopuszczone do udziału w egzaminie, zostaną o tym niezwłocznie poinformowane na piśmie z podaniem przyczyn.
§ 6.2 Osoby dopuszczone do udziału w egzaminie mają prawo do udziału we wszystkich częściach egzaminu. Powyższe nie ma wpływu na kwestię powtórzenia części egzaminu (por. § 16).
§ 7
Opłata egzaminacyjna i zwrot opłaty
§ 7.1 Wysokość opłaty egzaminacyjnej ustalana jest każdorazowo na podstawie obowiązującego lokalnie
taryfikatora. Do egzaminu mogą przystąpić jedynie te osoby, które wraz ze zgłoszeniem do egzaminu uiściły opłatę w całości.
§ 7.2 Jeżeli z powodu choroby egzamin uważany jest za nieodbyty (por. §13), opłata egzaminacyjna zostaje przeksięgowana – po ewentualnym pomniejszeniu o opłatę manipulacyjną – jako opłata za egzamin w następnej sesji egzaminacyjnej.
§ 7.3 Jeśli odwołanie od wyników egzaminu zostanie rozpatrzone pozytywnie (por. §21), egzamin uznaje się za nieodbyty i ośrodek egzaminacyjny zwraca opłatę egzaminacyjną, bądź przeksięgowuje ją na poczet następnego egzaminu.
§ 7.4 W przypadku wykluczenia zdającego z egzaminu (por. §12), opłata egzaminacyjna nie podlega zwrotowi.
§ 8
Materiały egzaminacyjne
Materiały egzaminacyjne stosowane są wyłącznie podczas egzaminu i tylko w formie, w jakiej zostały wydane przez Centralę Goethe-Institut. Treść i układ tekstów stosowanych podczas egzaminów nie ulegają zmianom; niniejsza regulacja nie dotyczy korekty usterek lub błędów technicznych.
§ 9
Wyłączenie jawności
Egzaminy odbywają się bez udziału osób trzecich. Wyłącznie przedstawiciele Goethe-Institut są uprawnieni w trosce o zapewnienie jakości (por. §27) do obecności (także niezapowiedzianej) podczas egzaminów. Nie mogą oni jednak wpływać na przebieg egzaminu. Hospitacja tego rodzaju musi zostać udokumentowana w postaci wpisu do Protokołu z Przeprowadzenia Egzaminu.
§ 10
Obowiązek sprawdzenia tożsamości
Ośrodek egzaminacyjny jest zobowiązany do potwierdzenia tożsamości osób biorących udział w egzaminie. Legitymują się one przed rozpoczęciem egzaminu oraz w razie konieczności także w dowolnym momencie podczas trwania egzaminu, okazując oficjalny dokument z fotografią.
Ośrodek egzaminacyjny ma prawo decydować o rodzaju dokumentu ze zdjęciem oraz przeprowadzić inne czynności w celu wyjaśnienia tożsamości.
§ 11
Nadzór
Nadzór prowadzony przez przynajmniej jedną wykwalifikowaną osobę zapewnia prawidłowy przebieg
egzaminów oraz przerw w trakcie egzaminów. Zdający mogą opuszczać pomieszczenie tylko w pojedynkę. Fakt ten zostaje odnotowany w Protokole z Przeprowadzenia Egzaminu z podaniem dokładnego czasu. Zdający, którzy zakończą egzamin przed czasem, nie mogą wchodzić przed końcem egzaminu ponownie do pomieszczenia, w którym egzamin się odbywa.
Osoba sprawująca nadzór nad egzaminem udziela podczas trwania egzaminu wszelkich wskazówek organizacyjnych i dba o to, by zdający pracowali samodzielnie, korzystając jedynie z dozwolonych materiałów (por. § 12). Osoby sprawujące nadzór są uprawnione do udzielania odpowiedzi
na pytania dotyczące przebiegu egzaminu. Na pytania dotyczące treści egzaminu osoby te nie mogą udzielać odpowiedzi, nie mogą ich także komentować.
 
§ 12
Wykluczenie z egzaminu

Zdający, który oszukuje w związku z egzaminem, posiada przy sobie niedozwolone środki wzgl. oddaje je do dyspozycji innym zdającym lub w inny sposób przez swoje zachowanie zakłócają prawidłowe przeprowadzenie egzaminu, zostaje wykluczony z udziału w egzaminie. W takim przypadku jego egzamin nie jest oceniany. Za środki niedozwolone uznaje się materiały specjalistyczne, które nie należą do materiałów egzaminacyjnych oraz nie zostały przewidziane w Zasadach Przeprowadzania Egzaminów dla danego poziomu (np. słowniki, środki techniczne jak telefony komórkowe, palmtopy itp.). Niedozwolone jest wnoszenie do pomieszczenia, w którym odbywa się przygotowanie do egzaminu, oraz do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, pomocy technicznych, jak telefony komórkowe, mikrokomputery lub inne urządzenia do zapisu lub odtwarzania. Ośrodek egzaminacyjny ma
prawo do sprawdzenia, czy ww. uregulowania są przestrzegane, wzgl. do podjęcia kroków, które zapewnią przestrzeganie tych uregulowań. Niezastosowanie się do powyższego prowadzi do wykluczenia uczestnika z egzaminu. Samo podjęcie przez zdającego próby przekazania osobom trzecim poufnych materiałów egzaminacyjnych powoduje wykluczenie go z egzaminu. Jeżeli dopiero po zakończeniu egzaminu okazuje się, że zaistniały przesłanki do wykluczenia zdającego z egzaminu, komisja egzaminacyjna (por. § 17) jest uprawniona ocenić jego egzamin jako niezdany. Przed podjęciem decyzji komisja egzaminacyjna jest zobowiązana do wysłuchania uczestników zdarzenia. W przypadkach budzących wątpliwości zostaje zawiadomiona centrala Goethe-Institut, do której wystosowuje się prośbę o podjęcie decyzji. W przypadku wykluczenia z egzaminów z podanych powyżej powodów zdającemu nie przysługuje zwrot opłaty egzaminacyjnej.

Jeżeli powodem wykluczenia zdającego z egzaminu było któreś z działań wymienionych w niniejszym paragrafie, zdający i wszystkie osoby uczestniczące w tym zdarzeniu mogą powtórzyć egzamin z reguły nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, licząc od dnia wykluczenia z udziału w egzaminie. Jeżeli zdający w związku z egzaminem posługuje się fałszywą tożsamością lub próbuje się nią posługiwać,
zostaje on i wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu wykluczony z udziału w egzaminie. Jeśli wykluczenie z egzaminu nastąpiło w związku z posługiwaniem się lub próbą posługiwania się fałszywą
tożsamością, Goethe-Institut, po rozważeniu wszelkich okoliczności w konkretnym przypadku, udziela osobom uczestniczącym w danym zdarzeniu zakazu powtarzania egzaminu na okres jednego roku. Por. też § 16.

§ 13

Odstąpienie od egzaminu wzgl. przerwanie egzaminu
Zdający ma możliwość odstąpienia od egzaminu; jednakże z tego tytułu nie powstaje roszczenie o zwrot uiszczonych już opłat egzaminacyjnych. Jeżeli odstąpienie od egzaminu ma miejsce przed początkiem egzaminu, to uznaje się, że nie został on złożony. Jeśli zdający odstąpi od egzaminu już po
jego rozpoczęciu, egzamin uznaje się za niezdany. Jeżeli zdający nie rozpocznie zdawania egzaminu lub
odstąpi od egzaminu po jego rozpoczęciu i za przyczynę poda chorobę, jest zobowiązany potwierdzić ten fakt przez niezwłoczne przedłożenie zaświadczenia lekarskiego we właściwym ośrodku egzaminacyjnym. Decyzję co do dalszego sposobu postępowania w danym przypadku podejmuje ośrodek egzaminacyjny w porozumieniu z Centralą Goethe-Institut. Odnośnie opłaty egzaminacyjnej stosuje się zapisy § 7.2.
§ 14
Informacja o wynikach egzaminu
O wynikach egzaminu informuje z reguły centrum egzaminacyjne, w którym był zdawany egzamin. Nie jest
możliwe udzielenie pojedynczym osobom informacji o wyniku egzaminu we wcześniejszym terminie.
§ 15
Certyfikacja
Na świadectwie widnieje podpis koordynatora ds. egzaminów oraz egzaminatora (por. § 17). W razie utraty oryginału świadectwa w okresie 10 lat może zostać wystawiony jego duplikat. Za wystawienie duplikatu świadectwa pobierana jest opłata. Odpowiedzi zdających podczas egzaminu dokumentowane są w formie punktów oraz odpowiadających im ocen. W przypadku niezdania centrum egzaminacyjne informuje o warunkach powtórnego przystąpienia do egzaminu. Na życzenie może zostać
wystawione potwierdzenie wzięcia udziału w niezdanym egzaminie z podaniem uzyskanej liczby punktów.

§ 15.1 Egzaminy, które nie mają formy modułów
Zdający, którzy wzięli udział w podanych poniżej egzaminach i zdali je, otrzymują świadectwo w jednym
egzemplarzu:
 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: FIT IN DEUTSCH 1
 GOETHE-ZERTIFIKAT A1: START DEUTSCH 1
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: FIT IN DEUTSCH 2
 GOETHE-ZERTIFIKAT A2: START DEUTSCH 2
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1: ZERTIFIKAT DEUTSCH (do 31.07.2013)
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1: ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR
JUGENDLICHE (do 31.07.2013)
ZERTIFIKAT DEUTSCH FÜR DEN BERUF
GOETHE-ZERTIFIKAT B2
GOETHE-ZERTIFIKAT C1

§ 15.2 Egzaminy w formie modułów
Uczestnicy, którzy przystąpili do jednego lub kilku modułów egzaminów
 GOETHE-ZERTIFIKAT B1 (od 01.05.2013 w wybranych centrach egzaminacyjnych, od 01.08.2013 na całym świecie)
 GOETHE-ZERTIFIKAT C2: GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
i zdali je, otrzymują świadectwo zdania danego modułu/modułów w jednym egzemplarzu. W przypadku
zdania wszystkich czterech modułów w jednym miejscu i w jednym terminie, uczestnikowi przysługuje świadectwo w jednym egzemplarzu, na którym wymienione są wszystkie cztery moduły. Kwestie szczegółowe reguluje dane centrum egzaminacyjne. Jeżeli zdający powtarza jeden moduł lub
kilka modułów w terminie późniejszym, to otrzymane z tego tytułu świadectwa należy łączyć ze świadectwami otrzymanymi wcześniej.

§ 16
Powtórne przystąpienie do egzaminu
Egzaminy wymienione w § 15.1 i 15.2 mogą być powtarzane w całości dowolną ilość razy. W odniesieniu do wymienionych w § 15.2 egzaminów w formie modułów istnieje ponadto możliwość, powtarzania dowolną ilość razy także pojedynczych modułów. Centrum egzaminacyjne może wyznaczać terminy, w
których możliwe jest powtórne przystąpienie do egzaminu. Roszczenie prawne o określony termin egzaminu jest wykluczone. Patrz też § 12.
§ 17
Komisja egzaminacyjna
W celu odebrania i przeprowadzenia egzaminu centrum egzaminacyjne powołuje komisję egzaminacyjną, w skład której wchodzi dwóch egzaminatorów, spośród których jeden jest z reguły koordynatorem ds. egzaminów w danym centrum egzaminacyjnym.
§ 18
Protokół z przeprowadzenia egzaminu
 Przebieg egzaminu jest protokołowany. Protokół egzaminacyjny zawiera informacje dotyczące konkretnego egzaminu (zdający, centrum egzaminacyjne, termin
egzaminu itd.) wraz z godziną oraz szczególnymi zdarzeniami.
§ 19
Brak obiektywizmu
Obawy odnośnie braku obiektywizmu egzaminatora zdający może zgłosić jedynie niezwłocznie oraz tylko przed rozpoczęciem egzaminu ustnego. Decyzję o udziale tego egzaminatora podejmuje koordynator ds. egzaminów w danym centrum egzaminacyjnym.
§ 20
Ocena
Wypowiedzi zdającego oceniane są niezależnie od siebie przez dwóch egzaminatorów. W części pisemnej egzaminu ocenie poddawane są jedynie te odpowiedzi lub teksty, które zostały sporządzone dozwolonymi przyborami do pisania (długopis, pióro wieczne, flamaster lub pisak żelowy
w kolorze czarnym albo niebieskim). Szczegółowe informacje znajdują się w Zasadach Przeprowadzania
Egzaminów dla danego poziomu. W części ustnej egzaminu egzaminatorzy nie egzaminują
kandydatów, którzy w przeciągu sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających egzamin uczęszczali na
prowadzone przez nich zajęcia. Wyjątki od tej zasady wymagają zgody Centrali Goethe-Institut.
§ 21
Odwołania
Odwołania od wyników egzaminu należy składać w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników
egzaminów w formie pisemnej pod adresem kierownictwa centrum egzaminacyjnego, w którym zdający składał egzamin. Goethe-Institut może odrzucić wnioski pozbawione uzasadnienia lub umotywowane
niewystarczająco. Samo wskazanie na zbyt małą liczbę punktów jest jako uzasadnienie niewystarczające.
Odwołanie rozpatruje koordynator ds. egzaminów w danym centrum egzaminacyjnym. W przypadkach budzących wątpliwości zwraca się on do Centrali Goethe-Institut, która podejmuje przedmiotową decyzję. Decyzja odnośnie oceny jest ostateczna i niezaskarżalna. Dochodzenie roszczeń na drodze prawnej jest wykluczone. Odwołania odnośnie sposobu przeprowadzenia egzaminu należy kierować bezpośrednio po złożeniu egzaminu pod adresem kierownictwa centrum egzaminacyjnego, w którym zdający przystępował do egzaminu. Koordynator ds. egzaminów po uzyskaniu stanowiska wszystkich zainteresowanych wydaje decyzję i sporządza notatkę do akt. W przypadkach budzących wątpliwość decyzję wydaje centrala Goethe-Institut. Jeśli odwołanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, to odnośnie opłat egzaminacyjnych zastosowanie znajduje § 7.3.
§ 22
Prawo wglądu
Zdający (osoby niepełnoletnie w towarzystwie opiekuna prawnego) mogą po zakończeniu całego egzaminu złożywszy uprzednio podanie wejrzeć w niezdane części egzaminu pisemnego polegające na produkcji (zadania o charakterze otwartym i półotwartym). Niedozwolone jest przy tym kopiowanie prac, sporządzanie streszczeń lub robienie notatek.
§ 23
Poufność
Członkowie komisji egzaminacyjnej zachowują wobec osób trzecich milczenie odnośnie przebiegu egzaminu i jego wyników.
§ 24
Utrzymanie w tajemnicy
Wszystkie materiały egzaminacyjne są poufne. Podlegają obowiązkowi utrzymania w tajemnicy i przechowywane są w zamknięciu.
§ 25
Prawa autorskie
Wszystkie materiały egzaminacyjne chronione są prawami autorskimi i używane są jedynie podczas egzaminu. Użytkowanie ich wykraczające ponad to, w szczególności powielanie i rozpowszechnianie tych materiałów a także ich publiczne udostępnianie dozwolone jest jedynie za zgodą Centrali Goethe-Institut.
§ 26
Archiwizacja
Dokumenty egzaminacyjne zdających przechowywane są w zamknięciu przez 12 miesięcy począwszy od dnia, w którym odbył się egzamin. Po upływie tego czasu są w sposób fachowy niszczone. Dokument dotyczący wyniku ogólnego egzaminu wzgl. wyniku danego modułu egzaminu przechowuje się przez okres 10 lat, po czym jest on niszczony w sposób fachowy.
§ 27
Zapewnienie jakości


Stale wysoka jakość procesu egzaminowania zapewniana jest przez regularne kontrole egzaminów pisemnych i ustnych w ramach hospitacji oraz przez wgląd w dokumenty egzaminacyjne. Zdający wyraża na to zgodę (por. § 11).

§ 28
Ochrona danych osobowych
Wszystkie osoby biorące udział w przeprowadzaniu egzaminu są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
§ 29
Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin Przeprowadzania Egzaminów wchodzi w życie z dn. 1 kwietnia 2013 r. i obowiązuje w przypadku zdających, których egzamin odbywa się po dniu 1 kwietnia
2013 r. W przypadku różnic między poszczególnymi wersjami językowymi Regulaminu obowiązuje w części różniącej się brzmienie tekstu niemieckiego. Aneks do Zasad Przeprowadzania Egzaminów: Zdający wymagający specjalnych warunków (osoby niepełnosprawne fizycznie.


 

 
 

Informacje i zapisy

Sekretariat Lingua House
Katowice ul. Gliwicka 12/11

Sekretariat Coaching & Training House
Katowice ul. Gliwicka 12/11

telefon Telefon: 32 781 77 81 telefon 2 Telefon: 32 256 10 40
email icon E-mail: biuro@lingua-house.pl email E-mail: info@coaching-house.pl

 

Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.